Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU
www.kingdomofvintage.com
 
I Wstęp

1.Anna Piotrowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Atomik Anna Piotrowska z siedzibą w Stoczku Łukowskim pod adresem ul.Hempla 5/7; 21-450 Stoczek Łukowski, posiadająca NIP 8251704352 oraz Regon 060764469 umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej („Internet”) – pod adresem www.kingdomofvintage.com („Sklep”).

2.Administratorem danych osobowych jest Atomik Anna Piotrowska z siedzibą w Stoczku Łukowskim, adres: ul.Hempla 5/7; 21-450 Stoczek Łukowski.

3.Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu www.kingdomofvintage.com oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży.

4.Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na głównej stronie Sklepu.

5.Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy i ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

6.Ubrania oraz dodatki, zwane dalej „Towarami” sprzedawane w Sklepie są rzeczami używanymi, ich stan określa się jako stan vintage, co oznacza stan dobry lub bardzo dobrym odpowiedni do wieku Towaru. Każda z rzeczy oprócz dokumentacji zdjęciowej posiada dokładny opis odzwierciedlający jej wygląd, właściwości, stan, wymiary oraz cenę.

7.Towary są rzeczami używanymi, wymagającymi prania.

8.Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są zdjęciami konkretnego Towaru.

9.Podstawową formą kontaktu pomiędzy Klientem a Sklepem w sprawach dotyczących Regulaminu jest poczta elektroniczna o adresie e-mail: sklep@kingdomofvintage.com.
 
II Rejestracja

1.Po wypełnieniu formularza rejestrującego w Sklepie pod wskazany w nim adres e-mailowy zostanie prośba o potwierdzenie rejestracji.
 
2.Zakupy w Sklepie mogą robić Klienci zarejestrowani i Klienci niezarejestrowani.
 
III Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

1.Sklep przy pomocy Internetu umożliwia kupowanie oferowanych przez Sklep Towarów.

2.Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem korzystającym ze sklepu („Klient”), a Atomik Anna Piotrowska z siedzibą w Stoczku Łukowskim.

3.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą Internetu następuje przez przekazanie Klientowi wraz z zakupionym Towarem dowodu zakupu (dowód sprzedaży lub rachunek uproszczony). Do umów zawieranych przy pomocy Internetu stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także inne odpowiednie akty prawne.

4.Bezwzględnym warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

5.Informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu zakupu Towaru umieszczonych w Sklepie powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Atomik Anna Piotrowska zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki.

6.Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

7.Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
- Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
- Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
- Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji   handlowej;
- Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Administratora Sklepu;
- Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego;
- Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.

IV Zawarcie umowy sprzedaży

1.Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć za pomocą Internetu zamówienie na stronie Sklepu (on-line).

2.Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, przy czym zamówienia realizowane są w dni powszednie w godzinach 9-17.

3.Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

4.Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki, tj. do prawidłowej realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:
• imię i nazwisko
• adres do wysyłki
• e-mail, telefon

5.W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu poprzez „dodanie” ich do koszyka.

6.Po wpisaniu niezbędnych do wysyłki Towaru danych i po potwierdzeniu złożenia zamówienia
poprzez kliknięcie guzika „zamów” Klient otrzyma na stronie Sklepu komunikat stanowiący potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta. W komunikacie podane zostanie konto, na które przelana musi być należność za zakupiony Towar.

7.Na podany przez Klienta adres e-mail zostanie przesłana informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji.

8.Wysłanie na podany przez Klienta adres e-mail informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty Klienta złożonej Atomik Anna Piotrowska z siedzibą w Stoczku Łukowskim co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

10.Klient może zrezygnować z zamówienia, lub dokonać jego modyfikacji tylko przed kliknięciem guzika „zamów” a co za tym idzie przed pokazaniem się okna potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. Gdy nie nastąpi kliknięcie guzika „zamów” zakup nie dojdzie do skutku.

V Dostawa i odbiór

1.Wszystkie przesyłki wysyłane są paczką rejestrowaną-priorytetową Poczty Polskiej za potwierdzeniem odbioru.

2.Ceny przesyłek zależą od wagi towaru i rozliczane są wg cennika Poczty Polskiej.
Usługi krajowe:
http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_paczka_pocztowa.html
Usługi zagraniczne:                                                                                   
http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,zagraniczny_przesylka_listowa_polecona.html

3.Koszty przesyłki zakupionych towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (dowód sprzedaży lub rachunek uproszczony). Przesyłka przy zamówieniu powyżej 300 zł realizowana jest za darmo, dotyczy to jednak tylko przesyłek realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.Każdy Towar wysłany jest w terminie do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sklepu, oraz po otrzymaniu pełnych danych do wysyłki.

5.Termin dostarczenia przesyłki nie powinien przekroczyć:
  • przesyłka krajowa (paczka priorytetowa) –  doręczenie do 5 dni roboczych
  • przesyłka zagraniczna/Europa (list polecony ekonomiczny bądź priorytetowy) –  doręczenie od  7 do 14 dni roboczych
6.Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, w szczególności należy zwrócić uwagę na zabezpieczenia zewnętrzne, tj. rozerwania papieru pakowego, koperty, czy pudełka, w które jest pakowany towar, naderwane taśmy klejące itp. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie o uszkodzeniu przesyłki, lub jej okradzeniu, należy w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy pisząc na adres mailowy sklep@kingdomofvintage.com. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie.

VI Płatności

1.Informacja o cenie zakupu Towaru w Sklepie podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie.

2.Ceny Towarów w Sklepie podawane są w Polskich Nowych Złotych (PLN), w Funtach Brytyjskich (GBP) oraz w EURO. Klient wybiera walutę płatności przed dodaniem Towaru do koszyka w Sklepie.

3.Wszystkie podane w Sklepie ceny Towarów są cenami brutto.

4.Ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy. Koszty dostawy określone są w cenniku dostaw zgodnie z par. V pkt. 2 niniejszego Regulaminu i wyświetlane są do wiadomości Klienta po dodaniu Towaru do koszyka a przed potwierdzeniem przez Klienta zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta skutkuje doliczeniem do wartości Towaru ceny jego przesyłki.

5.Podczas składania zamówienia Klient, oprócz danych do wysyłki proszony jest również o wybór pozostałych opcji:
• wybór kraju dostawy
• wybór sposobu płatności (przelew tradycyjny na konto).

6.Każdy Klient płaci za zamówiony Towar poprzez „przelew tradycyjny na konto” (dokonywany poprzez przelew bankowy, poprzez Pocztę Polską lub przelew internetowy), każdy Klient dokonuje przelewu kwoty za Towar oraz przesyłkę łącznie na dane:
Odbiorca: Atomik Anna Piotrowska, ul. Hempla 5/7, 21-450 Stoczek Łukowski
Numer konta do odbiorcy: 55114020040000350274919050 (MBank),   
Tytuł płatności: Wpłata za zamówienie numer xxx (w miejsce xxx, należy wstawić nr swojego zamówienia, który można znaleźć w mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia) oraz Imię i Nazwisko Klienta.

7.Płatność za zakupiony Towar musi być dokonana w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia na adres e-mail.

8.Za datę zapłaty za zamówiony Towar uznaje się datę wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sklepu.

9.Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sklepu w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. Odpowiedzialność Sklepu za brak realizacji zamówienia w takim przypadku zostaje w pełni zniesiona. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i ponownie wybrać formę płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.

10.Atomik Anna Piotrowska zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

VII Reklamacje, Zwroty

1.Klient może zgłosić mailowo na adres sklep@kingdomofvintage.com informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

2.Sklep nie odpowiada za przerwy w jego funkcjonowaniu spowodowane przerwami w działaniu sieci elektronicznej – Internetu.

3.Każdy Towar kupiony w Sklepie może być zareklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

4.Towar sprzedawany w Sklepie jest Towarem używanym. Wszelkie jego wady i zniszczenia wynikające z daty produkcji i upływu lat są wyszczególnione w opisie Towaru, oraz dodatkowo pokazane na dokumentacji zdjęciowej. Klient dokonujący zakupu Towaru w Sklepie wyraża zgodę na zakup Towaru używanego, oraz akceptuje wszystkie jego wady wyszczególnione w opisie w Sklepie. Wszelkie reklamacje dotyczące wad wyszczególnionych wcześniej w opisie Towaru nie zostaną rozpatrzone na korzyść Klienta.

5.Aby rozpocząć proces reklamacyjny Klient musi wysłać zgłoszenie na adres mailowy Sklepu sklep@kingdomofvintage.com. Zgłoszenie musi zawierać roszczenie i opis wady Towaru. W odpowiedzi na maila wysłany zostanie formularz reklamacyjny wraz z adresem korespondencyjnym Sklepu, na który należy odesłać Towar.

6.Zwroty bez wypełnionego formularza reklamacyjnego nie będą przyjmowane.

7.Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji kwota zapłacona za Towar wraz z kwotą przesyłki, którą zapłacił Klient zostanie zwrócona Klientowi na rachunek wskazany w formularzu reklamacyjnym, w terminie 3 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

8.Towar, który zostanie odesłany do Sklepu bez wcześniejszego wszczęcia przez Klienta postępowania reklamacyjnego lub bez wypełnionego formularza reklamacyjnego nie zostanie odebrany przez Sklep z placówki Poczty Polskiej.

9.Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

10.Jeśli zamówiony Towar uległ uszkodzeniu mechanicznemu w trakcie transportu należy sporządzić protokół reklamacyjny w obecności doręczyciela. Tylko taką formę reklamacji w przypadku uszkodzeń Towaru w trakcie transportu zostanie rozpatrzona przez Sklep.

11.Nie zostaną uznane reklamacje dotyczące wad i uszkodzeń Towaru wynikających z: wyłącznej winy Klienta, uszkodzeń wynikających z transportu bez spisanego w obecności dostarczyciela protokołu, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu, oraz reklamacje dotyczące wad i uszkodzeń wymienionych wcześniej w opisie Towaru na stronie Sklepu.

12.Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty otrzymania Towaru i zwrócić Towar do Sklepu. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy drogą e-mailową na adres: sklep@kingdomofvintage.com. W odpowiedzi na przesłane oświadczenie Klient otrzyma e-mail z adresem korespondencyjnym Sklepu, na który to adres należy przesłać Towar na koszt i ryzyko Klienta. Towar musi być odesłany w stanie niezmienionym. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zakup (np. dowód sprzedaży lub rachunek uproszczony). Pieniądze odesłane zostaną w ciągu maksymalnie 14 dni na konto Klienta, z którego to konta dokonana została zapłata za Towar.

13.Klient, zobowiązany jest przed odesłaniem Towaru zabezpieczyć odpowiednio przesyłkę celem uchronienia jej od uszkodzeń mechanicznych. Jeśli zwracany produkt jest niekompletny lub uszkodzony Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu.

VIII Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych Klienta jest Atomik Anna Piotrowska z siedzibą w Stoczku Łukowskim zwana dalej „Administratorem”.

2.Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zamówień, oraz w celach marketingowych w zakresie przedstawienia Klientowi oferty Sklepu, w tym nowości, promocji i zmian cenowych jego asortymentu.

3.Dokonując rejestracji w Sklepie Klient zezwala na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wymienionym w par. VIII pkt. 2.

4.Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych.

5.Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych z treścią formularza danych osobowych Klienta oraz zaakceptowania pola dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się i akceptacji niniejszego Regulaminu i przeczytania Polityki Prywatności. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.

6.Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient podając swój adres e-mail zapisując się na Newsletter wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celach marketingowych.

7.Atomik Anna Piotrowska zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)”.

8.Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

9.Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep.

10.O wszelkich zmianach w Regulaminie Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani na e-mail wskazany przy rejestracji lub w zamówieniu. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta.

11.Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce „regulamin” na stronie www.kingdomofvintage.com oraz w siedzibie Sklepu.

12.W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Zmiany do Regulaminu wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

13.Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do Newslettera - informacji handlowej. Zapisanie się na listę następuje poprzez podanie na stronie głównej Sklepu, lub w trakcie rejestracji konta w Sklepie adresu e-mail Klienta. Klienci Sklepu mogą otrzymywać materiały informacyjne i reklamowe w postaci e-maili.

14.Dla zarejestrowanych Klientów organizowane będą okresowe promocje oraz kierowane do nich oferty specjalne. Z prenumeraty Newslettera można zrezygnować w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie, poprzez zalogowanie się na swoim koncie lub poprzez kontakt ze Sklepem. Po rezygnacji z Newslettera adres e-mail zostanie natychmiast usunięty z bazy.
 
IX Poufność, polityka prywatności, Cookies

1.Atomik Anna Piotrowska jest właścicielem materiałów autorskich, wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych na stronie www.kingdomofvintage.com. Ich kopiowanie i powielanie bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione.

2.Sklep w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosuje pliki Cookies. Pliki cookies, nazywane potocznie „ciasteczkami”, to małe pliki umieszczane na komputerze Klienta podczas odwiedzin na stronach internetowych. Nie zawierają one, ani nie gromadzą żadnych danych osobowych użytkowników stron internetowych i nie umożliwiają ich zidentyfikowania. Służą one do: min. zapamiętania profilu Klienta w sklepie internetowym, zawartości jego koszyka, dopasowania treści w danym serwisie do indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk odwiedzin itp. Cookies są niezbędne do prawidłowego działania strony podczas robienia zakupów i logowania użytkownika.

X Pozostałe

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

2.Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

3.Atomik Anna Piotrowska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu  mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.

4.Atomik Anna Piotrowska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu, jaki i również ich modyfikacji, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.

5.Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2013 r.